آرمان های جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان

به عنوان نسل جوان جامعه ، مسئولیت و رسالت خویش میدانیم تا با تقویت، اصلاح و مدرن سازی حزب وحدت اسلامی، بستر مبارزات مدنی عدالت خواهان را برای امروز و فرداهای کشور، مهیا و فعال داشته باشیم و این میراث گرانسنگ آزادگان، حق طلبان و عدالت خواهان را در جهت تحقق بیش از پیش اهداف و آرمان هایش، استفاده نموده و امانت دار آیندگان باشیم. تا باشد آنچنان که ما جوانان امروز افغانستان، از فرصت های تحصیلی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی و غیره... برخوردارتر از پدرانمان میباشیم، کودکان و جوانان آینده این سر زمین نیز از نعمت های وافر الهی، بهره بیشتر در زندگیشان ببرند و شادتر و آبادتر از ما باشند.