کد کمیتهعنوان کمیتهریاستمعاون اولمعاون دوممدیریتمنشی
1کمیته اساتید و دانشجویانعلی محمدی محمد نظر نظری رضا رحیمی   

مطالب مرتبط کمیته