کد کمیتهعنوان کمیتهریاستمعاون اولمعاون دوممدیریتمنشی
1006کمیته خدمات اجتماعی عریز الله سرورش انجینر ذبيح الله عالمی سمنگانی   

مطالب مرتبط کمیته