کد کمیتهعنوان کمیتهریاستمعاون اولمعاون دوممدیریتمنشی
1009کمیته فرهنگی محمد یاسمی حکیم شفق عبدااحمید فیضی   

مطالب مرتبط کمیته