کد کمیتهعنوان کمیتهریاستمعاون اولمعاون دوممدیریتمنشی
1015دارلانشاسید مصباح احمدی عصمت الله رویش احمدعلی عطایی  انجینر وامق الله جعفری

مطالب مرتبط کمیته

عنوان مطلبخلاصه مطلبنویسندهتاریخ ارسالبازدید از مطلبتصویرمتن کامل
گزارش جلسه هیئت رهبری گزارش جلسه هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان مورخ 4-12-1396عصمت الله رویش۱۳۹۶/۱۲/۱۳484   مشاهده