بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان عزیز

به عصر جدید خوش آمدید.

در همین زمانیکه این پیام را میخوانید، جهان ما از عصر گذشته عبور کرده و وارد عصر جدید حیات خویش گشته است. اکنون نهاد ناآرام دنیا آبستن تحولات شگرفی است که از تصور بسیاری ها بیرون است و سرعت وقوع این تحولات نیز به شکل خارق العاده ای تند است. این خصایص باعث شده است هم برخورداری و تنعم در این محیط مهیج، سریع و بسیط گردد و هم حرمان و نامرادی سنگین و چه بسا جبران ناپذیر. در این حرکت پر شتاب محتوم، آنهایی کامیاب ترند که با درک و شناخت درستی از خویشتن و زمان و مکان و جهت حرکت جهان، خود را با آن هماهنگ نموده و با تأثیر گذاری بر ماحول شان، سیر و کیفیت تحولات را مدیریت میکنند. پس فرزند زمان خویش بودن لازمه پیشرفت و ترقی در عصر حاضر است و جامعه سعادتمند جامعه ای خواهد بود که معماران زبر دست آن فرزند زمان خویش اند و بالطبع محصول طراحی و سعی آنان نیز جامعه ای است که بیشتر چنین فرزندانی را در دامن خود پرورش میدهد و این تسلسل دوامدار، کوکی است که ساز موافق با هارمونی بزرگ هستی را مینوازد و گذران عمر را برای اهالی آن خواستنی و دلپذیر می سازد. در چنین جامعه ای هر لحظه تولدی تازه است و فرصتهای اکتشاف و ابتکار به تعداد افراد آن جامعه فراوان است. معجزه ای که معجزه گر آن خود شمائید. معجزه ای که با جوششی از درونتان آغاز، و به جنبشی درجامعه تان منتهی می شود.