رئیس عمومی و هیئت رهبری جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان


Wahdat

عکس دسته جمعی رئیس عمومی وهیئت رهبری بعد از ختتم جلسه

Wahdat

عکس دسته جمعی رئیس عمومی وهیئت رهبری بعد از ختتم جلسه

Wahdat

عکس دسته جمعی رئیس عمومی وهیئت رهبری بعد از ختتم جلسه