فصل حساس و سرنوشت ساز  

در فصل حساس و سرنوشت سازی که در آن قرار داریم، تصمیم درست چیست؟ در حالیکه بد امنی، بی باوری و ناامیدی بر فضای انتخابات پیش رو سایه افکنده است، استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، سلسله جلسات مشورتی را با اقشار گوناگون مردم به راه انداخت و نظریات آنان را در خصوص نحوه مواجهه با انتخابات پیش رو جویا شد. در جلساتی که بنده حضور داشتم، آنچه که در سخنان مردم موج میزد عزم و اراده جدی آنان برای اشتراک و عبور موفقانه از این آزمون بزرگ مردم سالاری بود. علی الرغم تهدیدات بلند امنیتی و تمهیدات ناقص و چالش برانگیز نهادهای دخیل در برگزاری انتخابات، سخن مردم در این جلسات مشورتی، سهمگیری آگاهانه و شجاعانه آنان در پروسه انتخابات و خالی نکردن صحنه و میدان سیاست از سوی مردم بود. در حالیکه جامعه سوگمندانه در التهاب ناشی از حمله خونین دوم ثور به مرکز توزیع تذکره در قلعه ناظر به سر میبرد و شاهد پر پر شدن ده ها طفل و زن و مرد و پیر و جوان این سرزمین بود، شنیدن این سخنان از میان توده های این جامعه، احساس بالندگی و غرور شکوهمندی را در انسان بر می انگیزد. به راستی که در برابر این شعور و معرفت سیاسی که بیانگر صفا، صداقت و تعهد بلند مردم نسبت به ارزشهای حقیقی دموکراسی است، نامزدان نمایندگی مردم و مسئولین و کارگزاران دولت و کمیسیون های انتخاباتی، مسئولیت و تعهد بس سنگینی بر عهده دارند. آنان باید درک کنند که این مردم فهیم از چه گردنه های خون و خطری برای موفقیت آنان و موفقیت پروسه، عبور میکنند و چگونه با تمام وجودشان از مردم سالاری و عدالت حراست و پاسبانی می نمایند و این ارزشهای فصل جدید را همچون پاره های تن شان دوست میدارند. از خداوند متعال برای این ملت سربلند و آگاه، امنیت و کامروایی و برای خدمتگزاران حقیقی و صدیق آنان، ادای دین و برآمدن از عهده این مسئولیت سنگین استدعا دارم.

بازدید این صفحه: 481

به اشتراک بگذارید :