معرفی نامه جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان؛

نسل بشر بنا بر فطرت کمال جویش همواره به دنبال زندگی بهتر، در پی کشف اقالیم دست نایافته وفتح قله های نا پیموده است. فرم، شکل ومحتوای جامعه که بستر این تکاپو است، نقش تعیین کننده ای در رشد و بالندگی نوع بشر وسرعت پیشرفت او دارد. متقابلاً این انسان ها هستند که جامعه شان را در ابعاد فرهنگ، سیاست، هنر و اقتصاد رشد میدهند، وبدین سان است که در یک فعل وانفعال دوار، جامعه درشکل گیری شخصیت افراد و افراد درشکل گیری جامعه تأثیر متقابل می گذارند و شاید بتوان گفت که این تأثیر متقابل در فصل جوانی بیش از هر دوره دیگر زندگی انسان است. در علم و جهان سیاست، مهم ترین عنصر، قدرت است که داشتن آن شرط لازم و حتمی در پیشبرد برنامه ها و رسیدن به مقاصدی است که باعث شکل دهی به سرنوشت فرد و جامعه میگردد. به دست آوردن قدرت در ابعاد گوناگون آن از قبیل قدرت حکومتی، قدرت مردمی، قدرت نظامی، قدرت علمی، قدرت اطلاعاتی و قدرت رسانه ای، هدفی است که برای رسیدن به اهداف عالی تر نیازمند آن هستیم. برای به دست آوردن و حفظ قدرت باید مبارزه و تلاش کرد و با استفاده از قدرت برای حاکمیت ارزش ها کار نمود تا باشد که بتوانیم مسئولیت خویش را در ایجاد جامعه بهتر، با انسان های خوشبخت تر در محیط سالم تر اداء نماییم. افغانستان امروز و مناسبات قدرت در آن، در متن پیچیده ترین معادلات بین المللی و تحولات جهانی و مبارزات و مناقشات داخلی، شکل پذیرفته است که در فصل جدید سیاسی، بیش از گذشته ها، مردم افغانستان دارای نقش و جایگاه تعریف شده در نظام سیاسی کشور شده اند، حفظ و تحکیم و توسعه این الگوی سیاسی، آزمونی فرا راه همه احزاب و جریان های سیاسی و همه اقشار مردم اعم از زن و مرد در همه ولایات کشور میباشد و میزانی برای سنجش صداقت وتعهد هر حاکم، هر دولت، هر رهبر و هر نیروی تأثیر گذار بر فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان است. ما ضمن احترام به تکثر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان و نقش مثبت این تکثر در روند تکامل سیاسی جامعه، حزب وحدت اسلامی افغانستان و رهبری شایسته آن را به مثابه صادق ترین و امین ترین محور سیاسی نسبت به حقوق، نیازمندی ها و آرمان های مردم افغانستان دانسته و نقش و تأثیر گذاری مثبت این حزب پر افتخار را در طول سه ده اخیر، در رسیدن کشور به وضعیت و نظام موجود مردم سالار، بیش از هر حزب و جریان سیاسی دیگری ارزیابی می کنیم. این جریان سیاسی قوی از زمان تأسیس خود درسال 1368 به رهبری مزاری بزرگ "رح" تا به امروز هر نوع اقدامی را که روی دست داشته است هماهنگ با خواست مدنی ومشروع میلیونها انسان این سرزمین بوده و راهگشای حرکت امروز جوانان میباشد. بعد از شهادت رهبر شهید همچنان حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد محمد کریم خلیلی "حفظ الله" با عزم قاطع، استقلال کامل و بدون وابستگی بیرونی، با سیاست عقلانی و روش مطلوب توانست که مطابق آرمانهای بلند شهید وحدت ملی وخواست مدنی ومشروع مردم و مصالح و منافع علیای کشور گام بردارد. ما جوانان تنها در حول محور حزب وحدت اسلامی افغانستان که مشحون از ارزشها و آرمانهای برحق ملت رنج دیده افغانستان است، میتوانیم به خواست های اصلی و اساسی مان که همانا برقراری عدالت، امنیت و مشارکت سالم و سازنده در سیاست کشور است برسیم. بر اساس آمار موجود بیش از شصت در صد جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهند که از این میان بخش بزرگی از میلیونها تن هواداران حزب وحدت اسلامی نیروهای جوان هستند. لذا جمعی از جوانان، با درک یک نیاز بزرگ درپی این گردیده تا محوری را تحت نام جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی افغانستان ایجاد نمایند. قرار بررسی و تحقیقاتی که توسط بنیان گذاران این جنبش در اکثر نقاط کشور صورت گرفته است، علاقمندی وگرایش زیاد بین قشر جوان برای مشارکت در جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی وجود داشته و دارد و این جنبش حلقه وصل است برای یک جا ساختن این جوشش های جمعی و نیروهای هم دل و هم سرنوشت، و پیوند دهنده کارنامه پر افتخار و تجربیات ارزشمند حزب وحدت اسلامی افغانستان با این سرمایه عظیم انسانی رو به رشد، و در عین حال حرکت و جنبشی اصلاحی در درون حزب وحدت اسلامی افغانستان برای تحول وضعیت موجود این حزب به وضعیت مطلوب و شایسته آن بر حسب نیازمندیهای روز.